De Feesten

Moslims hebben twee keer per jaar een godsdienstig feest, nl. aan het einde van de vastenmaand ramadan het ´idulfitr´ (fitr-gave of ook wel suiker)-feest en het ´idulad-ha´ (offer)-feest dat in de periode van de bedevaart naar Mekka valt.

Tijdens deze feestdagen worden er speciale feestgebeden verricht.

Behalve deze speciale gebeden wordt er tijdens het feest aan het einde van het vasten per persoon een ´fitre´, een gift gegeven. Dit is een maaltijd of een gift met die waarde. De gift is een recht van de armen. Hij moet gegeven worden voor het speciale feestgebed.

Tijdens het offerfeest aanbidden de moslims die op bedevaart zijn daar op de voorgeschreven wijze.

Degenen die niet op bedevaart zijn en die daartoe de mogelijkheid hebben, slachten een offerdier.

Het idul-fitr feest begint op de eerste dag van de maand Sjevval, de maand na de Ramadan en duurt drie dagen.

Als men op de eerste dag, om welke reden dan ook, niet het verplichte gebed kan verrichten, wordt dit op de tweede dag verricht en als het ook niet op de tweede dag kan, op de derde dag. Daarom duurt dit feest drie dagen.

Het offerfeest begint op de tiende dag van de maan Zilhicce van het maan-maandenjaar. Het duurt vier dagen. De verplichte feestgebeden worden ´s morgens, ongeveer een uur na zonsopgang verricht.

De offerande

De offerande, ook wel ´udhiye´ genoemd, wordt verricht door middel van het doorsnijden van de keel van een dier in naam van God. Als offer kunnen kamelen, ossen, schapen en geiten genomen worden. De dieren die men offeren wil, moeten geen gebreken vertonen, geen fouten hebben en gezond zijn. een kameel moet tenminste vijf jaar oud zijn, een os twee en een schaap of geit tenminste een jaar. goed ontwikkelde lammetjes van tenminste zes maanden kunnen echter ook geofferd worden.

Bij financiële aanbiddingen zoals bij de zakat en de offerande, is het toegestaan is deze door een plaatsvervanger te laten doen. Het is de moslim ook toegestaan het offer te laten slachten door iemand anders die zich in hetzelfde land bevindt, dan wel door iemand die zich in een ver land bevindt. Het wordt echter als een grotere verdienste beschouwt wanneer de offeraar persoonlijk slacht.

Het vereren van God door middel van een offerande stamt af van de heilige Abraham en doet ons hem herinneren.

Het herinnert ons eraan dat de mens van het mes gered werd.

De heilige Abraham had beloofd zijn zoon te offeren indien hij een zoon zou krijgen. Een hele poos later had hij zonen gekregen. Maar hij was zijn belofte vergeten. In zijn droom zag hij zijn zoon als offerande en hij herinnerde zich zijn belofte. Hij sprak hierover met zijn zoon en om aan zijn belofte te voldoen, kwam hij met zijn zoon overeen dat hij hem zou offeren. Hij werd echter door God

weerhouden en door God onderwezen, dat hoewel hij het beloofd had, hij in plaats van een mens een schaap mocht offeren.

Het herinnert dus aan een grootste raadgeving, via een groot profeet als de heilige Abraham aan de mensheid gegeven en ook net zo belangrijk.

Vermoedelijk offerden de mensen voor de tijd van de heilige Abraham hun kinderen. Als dat niet zo zou zijn, zou Abraham immers ook niet zo´n gelofte hebben gedaan. god heeft door middel van de heilige Abraham en de heilige Ismael de mensheid verlost van het mensenoffer. Als God de mensen door middel van een groot profeet als de heilige Abraham er niet voor had beschermd mensen te offeren, zou het mensenoffer waarschijnlijk een traditie zijn gebleven en zou niemand de mensheid hiervan hebben kunnen redden.

Het vasten

In de Islam is naast het verplichte gebed ook het vasten een manier om God te vereren. Het verplichte gebed is een wijze van vereren waarbij men, na het rituele reinigen, bewegingen met het lichaam maakt zoals staan, lezen van hoofdstukken en verzen uit de Koran, staand buigen, knielende met het voorhoofd tot op de grond buigen en tenslotte op de knieën zitten.

Het vasten gebeurt door ´s morgens vanaf zonsopgang tot ´s avonds tot zonsondergang zich verre te houden van eten, drinken, roken en geslachtelijke omgang met de intentie te vasten.

Het vasten duurt een maand lang gedurende de maan-maand Ramadan.

Het vastengebed

Moslims verrichten ´s avonds in de maan ramadan de ´teravih´ het vastengebed, dat anders is dan de normale gebeden. Het samen (met de hele geloofsgemeente) verrichten van het vastengebed is een overgeleverde wijze van de aanbidding van God. Het vastengebed duurt 20 roekoes (bepaalde volgorde van lichaamsbewegingen tijdens het verrichten van het gebed) en duurt samen met het laatste verplichte gebed van de dag minstens een uur. Daarom is er ´s avonds bij de moskee tijdens de ramadan veel drukte. Want het vastengebed is een speciale nachtelijke verering van God die na het laatste dagelijks verplichte gebed verricht wordt.

De nachtelijke vastenmaaltijd

Moslims die vasten, staan ´s nachts op om te eten, omdat zij overdags niets eten en tevens omdat dit als een verdienste en zegen aangemerkt wordt. Dit noemt men sahoer, de nachtelijke vastenmaaltijd. Om deze reden is het na middennacht tijdens de ramadan bij moslims thuis druk en soms, onbedoeld lawaaierig.

Moslims moeten erop letten hun buren niet te storen bij het vastengebed en de nachtelijke vastenmaaltijd. De omgeving storen is een zonde, die de verdienste van de verering totaal te niet kan doen.

Tegelijkertijd veracht men echter van de buren, dat zij begrip tonen voor de geluiden die niet te vermijden zijn.

De tijden

De tijden waarop het verplichte gebed wordt verricht, hangen samen met de zonnestand en worden op de kalender aangegeven.

De dagen en maanden van het vasten, de bedevaart en de feesten worden door de maan bepaald en staan ook op de kalender aangegeven. Hoewel het net zo natuurlijk zou moeten zijn dat de vastenmaand, de feestdagen en de bedevaartstijd op de kalender worden aangegeven. Nadat ze aan de hand van de maanstand zijn berekend, als het ook vanzelfsprekend is dat de tijden voor het verplichte gebed op de kalender staan aangegeven, nadat zij aan de hand van de zonnestand zijn berekend, is er de laatste tijd een groep moslims, die, doordat zij een uitspraak van de heilige profeet verkeerd uitleggen, het niet willen accepteren dat de vastenmaand en feestdagen van tevoren worden berekend en op de kalender aangegeven staan.

Inderdaad heeft onze profeet voorgeschreven:

Begin met het vasten als u de maan ziet; beëindig het vasten als u de maan ziet, dit heeft hij enkel gezegd om het ons makkelijk te maken.

Wij weten immers dat hij hiervoor nog iets anders heeft gezegd: Wij zijn een gemeente van analfabeten. Wij kunnen iets niet precies berekenen. Begin daarom met het vasten als u de maan ziet, beëindig het vasten als u de maan ziet. Als u de maan niet kunt zien, omdat het bewolkt is, begin dan het vasten dertig dagen na het einde van de maand daarvoor, de maand Saban.

Wanneer men deze woorden van de heilige profeet nader bestudeert, bemerkt men dat, zoals het niet noodzakelijk is persoonlijk de maan te zien, er ook enkel gesproken wordt over het zien van de maan om het bepalen van het begin of het einde van deze verering van God te vergemakkelijken en niet als voorwaarde daarvan. De reden daarvan is ook duidelijk: het niet kunnen berekenen door de analfabetische gemeente. Het is duidelijk dat als de moslims rekenen leren en de zonnestand van tevoren kunnen berekenen, men deze berekening volgt. Zo hebben de eerste moslims om deze en andere redenen grote waarde gehecht aan de natuurwetenschappen; zij vertaald Griekse filosofie, Egyptische geometrie, Indische mathematiek en bouwden hiermee hun wetenschap op. Zo zijn de oudste sterrenwachten door moslims gebouwd.