De Ethiek

In de Islamitische godsdienst wordt veel waarde gehecht aan de ethiek. Als er gezegd wordt dat in wezen alle godsdiensten tot doel hebben de mensen ethiek bij te brengen, is dit juist. Inderdaad hebben alle profeten vanaf de heilige Adam voortdurend de mensen hoe ethische waarden bijgebracht. Zo worden daden als:

- een leven nemen

- een ander pijnigen

- diefstal

- oneerlijkheid

- liegen

- smaad

- verkrachten

in alle godsdiensten als slechte daden voorgesteld. Daden als

- het erkennen van de Schepper en Hem aanbidden,

- het eren en gehoorzamen van moeder en vader,

- goede betrekkingen onderhouden met familie,

- met buren

- en met vrienden,

- gastvrij zijn,

- alleenstaanden en armen helpen,

- de ouderen respecteren en jongeren liefhebben zijn echter in alle godsdiensten goede daden.

Ook de laatste profeet, de heilige Mohammed, heeft door te zeggen:

Ik ben enkel gezonden om de hoge ethische waarde te completeren op dit feit gewezen.

Ook godsdienst -geschiedkundigen verzamelen de doelen van de godsdiensten onder vijf noemers:

1- Het beschermen van de geest (veiligheid van het leven)

2- Beschermen van het bezit (veiligheid van het bezit)

3- Beschermen van het geslacht (onaantastbaarheid van het gezin)

4- Beschermen van het verstand (het beschermen van het verstand tegen geestelijke druk, schadelijke paganda en tegen schadelijke zaken als alcohol en verdovende middelen: vrijheid van mening)

Bescherming van de godsdienst (vrijheid van godsdienst en geweten).

Als wij kijken naar de leer van de godsdiensten en speciaal naar de leer van de Islam, zien wij dat getracht wordt deze doelstellingen te verwezenlijken. Als wij een blik werpen op enkele, hier onder genoemde basisgeboden en adviezen die even belangrijk zijn als de aanbidding, wat het voldoen aan de verplichtingen van de dienaar van God betekent, en het dogma van het wereldbeeld en de levensopvatting, kunnen wij de volgende zien:

- U zult geen god dan God (Allah) erkennen, U zult Hem aanbidden,

- U zult uw ouders,

- Uw familie,

- Uw buren,

- Uw vrienden en

- Uw gasten en zij die onderweg gestrand zijn, goed behandelen, hen goed doen,

- U zult degenen die bij u in dienst zijn goed behandelen, goed doen. (Koran, 4:36)

- U zult de verwant, de behoeftige, de gast geven wat hen toekomt,

- U zult u verre houden van verspilling en gierigheid, u zult spaarzaamheid in acht nemen,

- U zult uw kinderen niet doden uit angst voor armoede,

- U zult u verre houden van buitenechtelijke geslachtelijke omgang, wat beschamend en lelijk is,

- U zult het door God onaantastbaar gemaakte leven niet nemen, bij het bestraffen van degen die een leven heeft genomen, zult u maat weten te houden,

- U zult geen bezit van wezen verteren, u zult met het bezit van een wees slechts in diens voordeel handelen,

- U zult u aan uw gegeven woord houden,

- U zult in eerlijkheid wegen en meten,

- U zult u verre houden van foute veronderstellingen en interpretaties van onderwerpen, waar u geen kennis van heeft,

- U zult ervoor waken te pochen of u groot voor te doen,

- En weet dat God de dingen van dit alles die slecht zijn, verafschuwt. (Koran,17:23-40)

Behalve deze geboden en adviezen die in de genadige Koran parallel aan de Tien Geboden van de Thora lopen, kan het helpen ons enige geboden en adviezen van de laatste profeet, de heilige Mohammed te herinneren om het onderwerp nog beter te vatten:

- Als u niet gelooft, kunt u de hemel niet binnengaan: als u niet van elkaar houdt kunt u niet geloven,

- Koester geen haat voor elkaar, blijft niet kwaad op elkaar, wees niet jaloers op elkaar rijkdom, O dienaren van God, leeft als elkanders broeder!

- De beste onder de mensen is degene die de mensen het meeste tot nut is.

- Een moslim is iemand die niemand door zijn handelen of spreken schade toebrengt.

- Zolang de dienaar zijn broeder tot hulp is, is God zijn dienaar tot hulp.

- God zal degen die in deze wereld de problemen van een gelovige oplost, op de Dag des Oordeels te hulp komen.

- De gevende hand brengt meer zegen dan de nemende hand.

- De sterke en krachtige gelovige is van meer nut dan de zwakke.

- God verhoogt de eer van degene die vergeeft, die kwijtscheldt, degene die bescheidenheid toont, wordt door God verheven.

- Degene die de ouderen geen respect betoont en de jongeren niet met liefde en barmhartigheid steunt, is niet een van ons.

- Degene die zijn hiernamaals vanwege de wereld, zijn wereld vanwege het hiernamaals in de steek laat, hoort niet bij ons.

- Naar ik gehoord heb, geringschatten sommigen mijn manier van leven. Sommige dagen vast ik, sommige niet. Een gedeelte van de nacht verricht ik mijn gebeden, een gedeelte slaap ik en rust uit. Ik trouw en houd mij met mijn gezin bezig. Dit is voor mij gebruikelijk, degene die het daar niet mee eens is, hoort niet bij mij. (Uitspraak van de profeet Mohammed)

- Het verheugt God als zijn dienaar zijn werk met nauwkeurigheid doet.

- Reinheid hoort tot het geloof. Reinheid is de helft van de godsdienst.

- Het vasten van iemand die zich niet afzijdig houdt van leugens en valse daden, heeft geen betekenis.

- Kennis is het hoogst bereikbare.

- Neem direct de wijsheid tot u als u die vindt. Kijk niet uit welk omhulsel het komt. Als u de wijsheid heeft gevonden, moet u die aannemen en zich eigen maken, zonder naar de bron te kijken.

Studeren, leren, reinheid.

In het zweet uw`s aanschijn`s op legale en geoorloofde wijze in uw onderhoud voorzien.

Niet van de waarheid afraken.

Respect voor de oudere, liefde voor de jongere. De schepsels barmhartigheid tonen, de natuur beschermen.

Goed doen, goed met goed vergelden.

Slechtheid vermijden.

Slechtheid niet vergelden, maar vergeven, geen haat koesteren.

Tevreden zijn met uw rechten, niet jaloers zijn op het bezit van een ander.

Je hart en hoofd beschermen tegen slechte gevoelens en gedachten.

Eraan denkend dat in deze wereld alles vergankelijk is, steeds hoopvol naar het leven kijken, geen pessimist zijn. Wetend dat de mogelijkheden die je krijgt aan God te danken zijn, Hem danken.

Situaties waarin men gebrek lijdt en men het moeilijk heeft als een proef accepteren en geduldig naar een uitweg, een oplossing zoeken.

Leugens, smaad, kwade verdenking vermijden.

Belang hechten aan de reinheid van het hart, het lichaam en de omgeving, kortom aan innerlijke en uiterlijke reinheid.

Reinheid als deel van het geloof erkennen.

Voor de wereld werken, alsof men nooit sterft. Zich gereed maken voor het hiernamaals, alsof men morgen sterft.

Elke vorm van fanatisme vermijden: voor God de beste dienaar willen zijn, voor de wispelturigen de meest verdraagzame en voor de mensen een van hen willen zijn.

Zich niet door grootheidswaanzin of een minderwaardigheidscomplex laten beheersen.

Ver van huichelachtigheid en elke vorm van vertoon, een, van binnen en buiten één, openhartig, betrouwbaar persoon zijn.

Doen wat op je weg komt om de mensheid tegen al het kwaad te beschermen (Nehyi an-il munker: het vermijden en voorkomen van wat door God verboden is).

Alles doen wat in je vermogen ligt om al het goede en mooie aan de mensheid te doen toekomen, hiertoe een ieder met dit doel tot hulp zijn en voor hem bidden (Emri bilmaruf: gebod om vriendelijk te handelen en te spreken). Dit alles vormen de belangrijkste ethische waarden van de godsdiensten die ook de Islam aan de mensheid wil onderwijzen.